SrpskiSrpski     СрпскиСрпски    
 

Bavite se zdravstvom i učestvujete na javnim nabavkama?


Prenosimo koje su Vaše nove obaveze

11. oktobar bio je poslednji rok za podnošenje registracione prijave Agenciji za privredne registre za evidentiranje u Registru zdravstvenih ustanova i Jedinstvenu evidenciju subjekata u zdravstvu, koji su ustanovljeni Zakonom o zdravstvenoj zaštiti, a sam registar je počeo sa radom istog dana.

Odredbom člana 46. Zakona propisano je da se u Registar zdravstvenih ustanova upisuju zdravstvene ustanove u javnoj i privatnoj svojini, u skladu sa zakonom, a da Jedinstvenu evidenciju čine objedinjeni podaci o zdravstvenim ustanovama i privatnoj praksi na teritoriji Republike Srbije.

Odredbom člana 38. Zakona propisano je da osnivač privatne prakse samostalno obavlja delatnost kao preduzetnik. Odredbom člana 83. stav 3. Zakona o privrednim društvima propisano je da je preduzetnik poslovno sposobno fizičko lice koje obavlja delatnost u cilju ostvarivanja prihoda i koje je kao takvo registrovano u skladu sa zakonom o registraciji.

Dakle, osnivači privatne prakse se kao i do sada registruju u Registru privrednih subjekata Agencije za privredne registre ali će podatke o njima sadržati i Jedinstvena evidencija subjekata u zdravstvu. Jedinstvenu evidenciju subjekata u zdravstvu čine objedinjeni podaci o zdravstvenim ustanovama i privatnoj praksi na teritoriji Republike Srbije.

Oni koji su i do sada bili registrovani kao preduzetnici osnivači privatne prakse ne podnose prijavu za upis u Registar zdravstvenih ustanova.

Zakonom je još propisano da su zdravstvena ustanova i privatna praksa dužne da istaknu naziv, odnosno poslovno ime sa podacima o delatnosti koja je utvrđena rešenjem Ministarstva o ispunjenosti propisanih uslova za obavljanje zdravstvene delatnosti, radnom vremenu i sedištu zdravstvene ustanove, odnosno privatne prakse, u skladu sa zakonom.

Iz navedenog proizilazi da privatne prakse registrovane do stupanja na snagu aktuelnog zakona, moraju da posluju sa poslovnim imenom koji sadrži opis delatnosti utvrđene rešenjem ministarstsva, te ne postoji obaveza usaglašavanja poslovnog imena.

Na kraju, privatna praksa o nedeljnom rasporedu rada, početku i završetku radnog vremena, obaveštava APR, radi upisa u nadležni registar tako što podnosi registracionu prijavu promene upisa podataka o radnom vremenu i dokaz o uplaćenoj naknadi za registraciju.

Nadzor nad radom zdravstvene ustanove, drugog pravnog lica i privatne prakse, u smislu zakona, vrši se kao nadzor nad sprovođenjem ovog zakona, propisa donetih za sprovođenje zakona, kao i drugih propisa kojima se uređuje obavljanje zdravstvene delatnosti i prava pacijenata, odnosno kao inspekcijski nadzor i to od strane Ministarstva zdravlja.

Ukoliko učestvujete na javnim nabavkama, sve napred navedeno može biti predmet uslova koje će naručilac postaviti za učešće, odnosno, kriterijuma za izbor privrednih subjekata. 


Ukoliko već niste izvršili registraciju, požurite kako ne biste propustili Vama bitne tendere!