SrpskiSrpski     СрпскиСрпски    
 

Zahtev za zaštitu prava


Postupak javne nabavke ume da bude jako nepredvidiv, pa uvek treba biti spreman za korišćenje zakonskih prava.Statistike pokazuju da se na oko 60% objavljenih javnih nabavki uloži zahtev za zaštitu prava, zato budite ponuđač koji reaguje na greške naručilaca i uspešno ih ispravlja.

S obzirom na činjenicu da ponuđač može štititi svoja prava u toku celog postupka javne nabavke, potrebno je skrenuti pažnju na to da se sama izrada Zahteva razlikuje u odnosu na to u kom trenutku se Zahtev podnosi.

Zahtev za zaštitu prava kojim se osporava vrsta postupka, sadržina poziva za podnošenje ponuda ili konkursne dokumentacije podrazumeva:

 • Detaljnu analizu konkursne dokumentacije od strane eksperata specijalizovanih za javne nabavke
 • Podnošenje Zahteva za razjašnjenje nejasnih / nepreciznih delova konkursne dokumentacije
 • Razjašnjenje eventualnih nelogičnosti u samoj konkursnoj dokumentaciji
 • Davanje mišljenja o osnovanosti Zahteva za zaštitu prava
 • Izrada Zahteva za zaštitu prava
 • Dostavljanje Zahteva za zaštitu prava naručiocu
 • Dostavljanje Zahteva za zaštitu prava Republičkoj komisiji za zaštitu prava u postupcima javnih nabavki
 • Izrada odgovora, dopuna i dodataka Zahtevu za zaštitu prava
 • Praćenje čitavog postupka zaštite prava

Zahtev za zaštitu prava kojim se osporava odluka o dodeli ugovora, odluka o zaključenju okvirnog sporazuma, odluka o priznavanju kvalifikacije i odluka o obustavi postupka podrazumeva:

 • Proveru blagovremenosti
 • Dostavljanje Zahteva za uvid u ponude naručiocu
 • Odlazak kod naručioca, pregled ponude
 • Iskazivanje Zahteva naručiocu za kopiranje ponuda/ponude u koje je vršen uvid
 • Detaljan pregled svih elemenata ponude
 • Davanje mišljenja o osnovanosti Zahteva za zaštitu prava
 • Izrada Zahteva za zaštitu prava
 • Dostavljanje Zahteva za zaštitu prava naručiocu
 • Dostavljanje Zahteva za zaštitu prava Republičkoj komisiji za zaštitu prava u postupcima javnih nabavki
 • Izrada odgovora, dopuna i dodataka Zahtevu za zaštitu prava
 • Praćenje čitavog postupka zaštite prava


Kako do osnovanog Zahteva za zaštitu prava?

Zahtev za proveru osnovanosti

Kada izađete pred nas sa konkretnom situacijom za koju mislite da je zaštita prava osnovana, od Vas ćemo zatražiti sve dodatne informacije kako bismo mogli da racionalno sagledamo situaciju iz više uglova.

Dalja procedura zavisi od toga u kom trenutku želite da podnesete zahtev za zaštitu prava.

Provera osnovanosti

Dakle, zahtev za zaštitu prava se može podneti na svaku odluku i radnju naručioca, u toku celog postupka javne nabavke, uz poštovanje zakonom propisanih rokova.
Pre svega utvrđujemo blagovremenost, a zatim osnov i o tome Vam dostavljamo Izveštaj.

Odluka o ulaganju zahteva je na Vama i sve dalje aktivnosti vrše se prema Vašim željama.

Izrada i dostavljanje Zahteva

Ukoliko bi zahtev bio osnovan, po Vašoj želji pristupamo njegovoj izradi i dostavljamo Vam uputstva o daljim koracima.
Sam zahtev za Vas dostavljamo i naručiocu i Republičkoj komisiji za zaštitu prava u postupcima javnih nabavki.

Čitav postupak zaštite prava je od tog trenutka pod našom kontrolom i ostaje nam da sačekamo detalje Odluke Republiče komisije.