SrpskiSrpski     СрпскиСрпски    
 

Stručna ocena ponuda


Možda jedan od najvažnijih procesa u celom postupku javne nabavke je ocena ponuda. Onda kada je proces otvaranja završen, kada su odbijene neodgovarajuće ponude, na komisiji je da oceni ponude, sastavi izveštaj o stručnoj oceni i donese Odluku o izboru najpovoljnijeg ponuđača.

U tom smislu za Vas vršimo:

  • Pregled ponuda i upoređivanje sa konkursnom dokumentacijom
  • Rangiranje ponuda
  • Sastavljanje Izveštaja o stručnoj oceni ponuda
  • Sastavljanje Odluke o izboru najpovoljnijeg ponuđača

Šta podrazumeva stručna ocena ponuda?

Utvrđivanje sadržine ponuda


Nakon što su sve ponude otvorene, komisija za javne nabavke kod naručioca mora pristupiti stručnoj oceni ponuda.

Prvi korak je eliminisanje neblagovremenih i ponuda koje sadrže bitne nedostatke.

Ocenjivanje ponuda


Koristeći kriterijume navedene u konkursnoj dokumentaciji razvijamo posebne modele, programe, softverska rešenja koja će na precizan i adekvatan način utvrditi koja od prihvatljivih ponuda je najpovoljnija.

Važnost ovakve ocene ponuda posebno dolazi do izražaja kada kao kriterijum imamo ekonomski najpovoljniju ponudu koja je jedan od najvažnijih kriterijuma svugde u svetu.

Izveštaji


Na komisiji za javne nabavke kod naručioca je da nakon stručne ocene ponuda sastavi Izveštaj o stručnoj oceni i dostavi predlog o izboru najpovoljnijeg ponuđača o čemu se donosi posebna odluka.

Onda kada naš softver odabere najpovoljniju ponudu, automatski će generisati date Izveštaje, a na naručiocu je da prati izvršenje javne nabavke.