SrpskiSrpski     СрпскиСрпски    
 

Sastavljanje modela dokumenata


Da bi poslovanje naručilaca bilo u skladu sa Zakonom i kako ne bi trpeo štetne posledice zbog propuštanja, u obavezi je da poseduje niz modela dokumenata kojima će obezbediti procedure za sprovođenje zakonitog postupka javne nabavke. Mi smo tu da za Vas sastavimo ove akte, u skladu sa Vašom delatnošću i potrebama.

Za Vas sastavljamo sledeće modele dokumenata:

 • Model izjave o sukobu interesa
 • Model odluke o pokretanju postupka
 • Model odluke o imenovanju komisije
 • Model odluke o sprovođenju javne nabavke od strane više naručilaca
 • Model zapisnika sa otvaranja ponuda
 • Model službene beleške
 • Model izveštaja o stručnoj oceni ponuda
 • Model izjave o čuvanju poverljivih podataka
 • Model izjave o nezavisnoj ponudi
 • Model izjave o ključnom tehničkom osoblju
 • Model izjave o ispunjavanju uslova
 • Model izjave o ispunjavanju uslova - kada država ne izdaje traženi dokument
 • Model izjave o raskidu ugovora zbog neispunjenja bitnih elemenata ugovora
 • Model izjave o sprovođenju odluke Republičke komisije
Šta su modeli dokumenata?

Lista modela


Potrebno je da nam uz zahtev za kreiranje modela dokumenata dostavite i listu neophodnih dokumenata kako bismo Vaš zahtev u potpunosti izvršili.

Modeli dokumenata moraju biti usklađeni sa delatnošću i potrebama naručioca.

Olakšavanje procedure


Posedovanjem modela dokumenata, od oglasa koji se objavljuju do konkursne dokumentacije, skraćujete vreme potrebno za izradu čitave dokumentacije za postupak javne nabavke i oslobađate dodatne sate koje možete uložiti u stručnu ocenu ponuda, radi obezbeđenja potpune zakonitosti postupka.

Napravite prioritete i budite naručilac vredan poštovanja.

Posledice neposedovanja modela dokumenata


Direktnih posledica u smislu kazni koje se mogu izreći naručiocu nema. Međutim, indirektne posledice mogu postati teže od eventualnih kazni.

Onda kada je sva pažnja usmerena na kreiranje dokumenata iznova i iznova često se gubi fokus sa bitnijih stvari, što može voditi zaštiti prava i dodatnim troškovima za naručioca sa jedne strane ali i produžavanju postupka javne nabavke i dodatnim gubicima.