SrpskiSrpski     СрпскиСрпски    
 

Etički kodeks Instituta za javne nabavke


Etički kodeks Instituta za javne nabavke
I
Pojam i svrha Etičkog kodeksa

1. Etički kodeks Instituta za javne nabavke bliže uređuje etička načela, opšteprihvaćena pravila ponašanja i profesionalne standarde koji su dužni da se pridržavaju svi zaposleni u radu i sa ponuđačima i sa naručiocima.
2. Pravila ovog kodeksa su dužni da se pridržavaju i svi spoljni stručnjaci angažovani u Institutu za javne nabavke po bilo kom osnovu.
3. Od trećih lica sa kojima Institut sarađuje očekuje se da se pridržavaju principa koji su navedeni u Kodeksu.

II
Opšte odredbe

1. Institut za javne nabavke posluje u skladu sa zakonom, internim propisima i profesionalnom etikom.
2. Zaposleni i ostala angažovana lica u Institutu za javne nabavke su dužni da poštuju i dosledno primenjuju kako Zakon o javnim nabavkama Republike Srbije, tako i sve prateće podzakonske akte, ali i ostale zakone iz pravnog sistema Republike Srbije.
3. Od svih lica angažovanih u Institutu za javne nabavke očekuje se da poštuju etička načela, pravila ponašanja, profesionalne standarde, integritet, poštenje, nezavisnost, objektivnost, nepristrasnost, političku neutralnost, sprečavanje sukoba interesa, poverljivost informacije, kompetentnost i profesionalno ponašanje.
4. Lica angažovana u Institutu za javne nabavke su dužna da se pridržavaju visokih standarda ponašanja u toku rada, bez razlike u odnosu na to sa kojom vrstom učesnika u postupku javne nabavke sarađuju.
5. Princip integriteta podrazumeva ponašanje koje zagovara saradnju i dobre odnose između lica unutar profesije, ispravno i časno postupanje u profesionalnim i poslovnim odnosima.
6. Lica angažovana u Institutu za javne nabavke u svim situacijama moraju istupati nezavisno, objektivno i nepristrasno, u skladu sa zakonom i dokumentima donetim na osnovu zakona.
7. Institut za javne nabavke se trudi da očuva svoju političku neutralnost, pa su sva lica ove angažovana dužna da nastoje da se ponašaju u skladu sa ovim.

III
Zaštita imovine i poslovnih podataka

1. Materijalna i nematerijalna sredstva Instituta za javne nabavke se moraju čuvati od oštećenja, sa pažnjom dobrog domaćina, i kao takva se mogu koristiti samo u poslovne svrhe.
2. Informacije u vezi sa poslovanjem, uključujući sve one koje su stečene tokom vršenja zadataka u ime Instituta za javne nabavke se moraju tretirati kao poverljive.
3. Zaposleni i ostala angažovana lica sa informacijama moraju rukovati strogo poverljivo i mogu ih otkrivati samo ukoliko imaju konkretnu dozvolu za to od odgovornih lica.
4. Ličnim informacijama koje se tiču trećih strana, bilo da se radi o klijentima, zaposlenima, dobavljačima ili drugima mora se rukovati pažljivo, odnosno, mora se obezbediti privatnost.
5. Intelektualna svojina grupe se mora zaštititi, a obaveza čuvanja intelektualne svojine se nastavlja i nakon okončanja radnog ili druge vrste odnosa u Institutu za javne nabavke.
6. Svi poslovni podaci se moraju beležiti tačno i potpuno, a evidenacija mora biti na raspolaganju i dostupna na zahtev državnih organa ili ovlašćenih zaposlenih.

IV
Sukob interesa

1. Zaposleni i ostala angažovana lica se moraju ponašati u skladu sa interesima Instituta za javne nabavke.
2. Sukob interesa se javlja kada se zaposleni uključen u lične aktivnosti i veze koje mogu uticati na njegovu sposobnost da nastupa u najboljem interesu Instituta za javne nabavke.
3. Od zaposlenih i ostalih angažovanih lica se očekuje da budu svesni potencijalnih sukoba koji mogu nastati u svakodnevnim poslovnim aktivnostima i moraju ih prijaviti nadležnima.

V
Korupcija

1. Institut za javne nabavke osuđuje i bori se protiv svih oblika mita i korupcije.
2. Zaposleni i ostala angažovana lica moraju poslovati na etičan način.
3. Institut za javne nabavke neće tolerisati bilo koju vrstu korupcije, uključujući mito i iznudu. Zaposleni i ostala angažovana lica se dakle moraju uzdržavati od nuđenja ili prihvatanja isplata, darova, reprezentacija ili drugih pogodnosti koje im ne pripadaju.
4. Zabranjeno je obećati, dati ili primiti poklone u obliku gotovine ili ekvivalentnim načinima plaćanja.
5. Priroda poslovanja Instituta za javne nabavke zahteva interakciju sa javnim zvaničnicima, institucijama, predstavnicima političkih partija i sindikata. U takvim okolnostima zaposleni se moraju uzdržavati od nuđenja ili primanja, direktno ili indirektno bilo čega osim onog što je u skladu sa zakonom i dobrim poslovnim običajima.
6. Zaposlenima i ostalim angažovanim licima se najstrožije zabranjuje primanje ili davanje mita za bilo kog klijenta, posredno ili neposredno.

VI
Odnos sa klijentima i dobavljačima

1. U odnosu sa klijentima od zaposlenih se traži da postupaju ispravno i časno, pošteno, profesionalno.
2. Zaposleni i ostala angažovana lica moraju u vidu da imaju najbolji interes klijenta i pruže rešenja koja odgovaraju njihovim potrebama.
3. Prilikom pregovaranja o proizvodima i uslugama Instituta za javne nabavke, od zaposlenih i ostalih angažovanih lica se očekuje da daju samo one izjave koje odgovaraju činjenicama i koje su u potpunosti tačne i istinite.
4. Institut za javne nabavke nastoji da u odnosu sa dobavljačima obezbedi poštenje, transparentnost i iskrenost.
5. Od zaposlenih i ostalih angažovanih lica se zahteva da se ponašaju pošteno, transparentno, u skladu sa odredbama o izbegavanju sukoba interesa.
6. Odabir dobavljača mora biti zasnovan na principima fer konkurencije i kvaliteta proizvoda.

VII
Završne odredbe

1. Ponašanje u skladu sa ovim Etičkim kodeksom je obaveza svih lica angažovanih u Institutu za javne nabavke po bilo kom osnovu.
2. Odredbe o sprečavanju sukoba interesa odnosno sprečavanja korupcije važe podjednako i za treća lica, klijente Instituta za javne nabavke.
3. Ukoliko postoji dilema u tumačenju Etičkog kodeksa, za tumačenje će biti nadležan zakonski zastupnik Instituta za javne nabavke.
4. Razumevanje i što bolja primena Etičkog kodeksa obezbediće se uvodnim obukama za nova lica u Institutu za javne nabavke, odnosno godišnjim obnavljanjem.
5. Ovaj Etički kodeks stupa na snagu 15 (petnaest) dana od dana objavljivanja.

Prilog 1.
Etički kodeks za učesnike u postupcima javnih nabavki

Onda kada i naručioci i ponuđači mogu sebe da prepoznaju u kompletnom tekstu znaćemo da su javne nabavke u Srbiji na dobrom putu.

I
Etički kodeks i Naručioci

1. Sva lica angažovana u Institutu za javne nabavke su dužna da u radu sa naručiocima vode računa o zakonskim odredbama koje se tiču ovog učesnika u postupku javne nabavke.
2. Institut za javne nabavke će nastojati da u radu sa naručiocima obezbedi zakonitost, transparentnost, čuvanje životne sredine, ekonomičnost poslovanja.
Institut za javne nabavke će nastojati da da svoj doprinos afirmaciji morala u postupcima javnih nabavki.
3. Za Instut za javne nabavke zakonitost u poslovanju je imperativ od kog ne sme da postoji odstupanje, pa će u radu sa naručiocima nastojati da razume i vodi računa o njegoim stvarnim potrebama i nabavkama.
Takođe, Institut za javne nabavke će u radu sa svakim naručiocem ponaosob pratiti svaku javnu nabavku od početka do kraja, kako bi uticao na zakonitost u najvećoj mogućnoj meri.
4. Da bi se javna nabavka smatrala uspešnom i zakonitom, potrebno je da bude transaprentna. Poštujući izuzetke koji su propisani Zakonom o javnim nabavkama, Institut za javne nabavke će nastojati da nabavke naručioca koje su pod njegovom kontrolom budu transparentne i da podaci o njima budu objavljeni u skladu sa zakonom.
Povećanjem transparentnosti povećava se konkurencija, pri čemu se mogu ostvariti značajne uštede kod samih naručilaca.
5. Institut za javne nabavke će zajedno sa naručiocima voditi računa o svim novim tendencijama u vezi sa zaštitom životne sredine, te će nastojati da sve javne nabavke za koje bude angažovan od strane naručioca budu u skladu sa ekološkim standardima.
6. Institut za javne nabavke nastoji da svojim radom obezbedi uspešnost poslovanja naručioca, posebno se osvrćući na javne nabavke. Zajedničkim trudom, potrebno je dobiti najveću moguću vrednost za uloženi novac i obezbediti ostvarenje načela ekonomičnosti u javnim nabavkama.
7. Cilj poslovanja Instituta za javne nabavke jeste vraćanje poverenja u institucije i državne organe Republike Srbije, odnosno u sve one subjekte koji su u obavezi da primenjuju Zakon o javnim nabavkama.

II
Etički kodeks i Ponuđači

1. Sva lica angažovana u Institutu za javne nabavke su dužna da poznaju odredbe zakona relevantne za ponuđače, te da im pomognu u razumevanju i tumačenju istih.
2. Institut za javne nabavke će u radu sa ponuđačima u svakom postupku javne nabavke obezbediti ispravno tumačenje elemenata i izveštavanje o tome, edukovaće ponuđače o pravima i obavezama i pomoći im u razumevanju čitavog postupka.
3. Institut za javne nabavke će u radu sa ponuđačima nastojati da dobro protumači kako zakon, tako konkursnu dokumentaciju i sve pripadajuće dokumente, kako bi ponuđač bio u prilici da sastavi ponudu koja je odgovarajuća.
4. U radu sa ponuđačima, Institut za javne nabavke će u svakoj situaciji realno sagledavati konkretnu javnu nabavku, te će ponuđača izveštavati o ispunjenosti uslova i ostalim relevantnim okolnostima.
Institut za javne nabavke sa ponuđačima nastoji da izgradi odnos poverenja i lojalnosti i svaka njegova radnja će biti usklađena sa ovim ciljem.
5. Kod javnih nabavki na kojima je od strane ponuđača angažovan Institut za javne nabavke uvažavaće se standardi poslovne etike, konkurencija će se poštovati i postupak javne nabavke se neće ometati.
6. Institut za javne nabavke je svestan da svaki uloženi zahtev za zaštitu prava izaziva zastoj u aktivnostima naručioca, te će nastojati da ovakve zahteve ulaže onda kada postoji stvarni osnov, i ni u jednom drugom slučaju.
7. Ponuđači koji sarađuju sa Institutom za javne nabavke su dužni da se uzdrže od bilo kakvih nezakonitih radnji.

U Beogradu,
01.09.2015.