SrpskiSrpski     СрпскиСрпски    
 

OPŠTI USLOVI POSLOVANJA


Angažovanjem Instituta putem ad hoc usluga, ili zaključenjem ugovora, saglašavate se sa Opštim uslovima poslovanja. Molimo Vas da se upoznate sa istim.
OPŠTI USLOVI POSLOVANjA

I UVODNE NAPOMENE

Opšti uslovi poslovanja Davaoca usluge sadrže standardne uslove koji se primenjuju na sve Klijente prilikom uspostavljanja poslovnih odnosa između Klijenta i Davaoca usluge.
Uspostavljanje poslovnog odnosa između Klijenta i Davaoca usluge zasniva se na međusobno zaključenom ugovoru zasnovanom na odredbama pozitivno-pravnih propisa i Opštih uslova poslovanja.
Klijent je lice koje se obratilo Davaocu usluge radi korišćenja usluga, kao i svako drugo lice koje istupa u ime Klijenta.
Davalac usluge će omogućiti svojim Klijentima da se upoznaju sa Opštim uslovima poslovanja tako što će ih objaviti na svojoj internet stranici ili dostaviti klijentima na uvid prilikom zaključenja ugovora o saradnji.
Po potrebi, Davalac usluge će pružiti dodatna objašnjenja u vezi sa Opštim uslovima poslovanja bez naknade.

II PRAVA I OBAVEZE DAVAOCA USLUGE

1.    Prava Davaoca usluge
Davalac usluge ima pravo da na osnovu ocene nadležnih službi unutar samog društva slobodno izvrši izbor Klijenta s kojim će stupiti u ugovorni odnos.
Davalac usluge ima pravo na nadoknadu svih troškova koje je imao u vezi sa izvršenjem posla za Klijenta.
Davalac usluge ima pravo da od Klijenta dobije sve informacije relevantne za vršenje ugovorenog posla.
Davalac usluge pruža konsultantske usluge koje su intelektualno vlasništvo konsultanta koji je pružio uslugu. Davalac usluge zadržava sva autorska i druga prava na dokumentima koja izrađuje po nalogu Klijenta, na svim materijalima koje je izradio za potrebe edukacije Klijenta, odnosno za svu službenu prepisku koju vodi u ime i za račun Klijenta sa trećim licima.
Klijent nema pravo kopiranja, distribuiranja ili plagiranja bilo kog dokumenta koji je Davalac usluge izdao bez pisane dozvole Davaoca usluge.


2.    Obaveze Davaoca usluge

Davalac usluge se obavezuje da će u poslovnom odnosu sa Klijentima postupati u dobroj veri i sa dužnom pažnjom.
Davalac usluge se obavezuje da će zarad pravne sigurnosti Klijenata svu prepisku i sve Izveštaje Klijentu dostavljati u pisanoj formi.
Davalac usluge se obavezuje da će preduzeti sve razumne mere za očuvanje tajnosti podataka o Klijentu.
Tajnost podataka se ne odnosi na informacije koje su postale javne krivicom Klijenta, odnosno na informacije koje od Davaoca usluge budu tražili državni organi.
Obaveze Davaoca usluge prema korisnicima se menjaju u zavisnosti od toga na koji tip usluga je Klijent pretplaćen.
Davalac usluge može u skladu sa trenutno važećom ponudom i trenutnim akcijama napraviti specijalne pakete usluga. U tom slučaju, svaka od usluga iz predmetnog paketa se vrši na način, kako je u daljem tekstu objašnjeno.
Analiza konkursne dokumentacije
Obaveze Davaoca usluge su:
-    Da primi nalog Klijenta za vršenjem analize konkretne konukrsne dokumentacije, isključivo za objavljenu javnu nabavku;
-    Da izvrši analizu konkursne dokumentacije;
-    Da za Klijenta sastavi listu dokumenata koja mu je potrebna za učestvovanje na konkretnoj javnoj nabavci, sa poukom gde se ista može pribaviti;
-    Da Klijentu izloži koje obavezne i dodatne uslove mora ispunjavati da bi učestvovao na konkretnoj javnoj nabavci;
-    Da Klijenta upozori ukoliko primeti izvesne nezakonitosti u konkursnoj dokumentaciji koju analizira po njegovom nalogu.

Provera ponude
Obaveze Davaoca usluge su:
-    Da primi nalog Klijenta za vršenje provere konkretne ponude koju mu Klijent dostavi na uvid;
-    Da proveri saglasnost dostavljene ponude kako sa relevantnim propisima, tako i sa konkursnom dokumentacijom;
-    Da Klijentu ukaže na sve propuste koje je uočio;
-    Da Klijenta pouči o tome kako uočene propuste da ispravi;
-    Da za Klijenta sastavi izveštaj o učinjenom.

Sastavljanje ponude
Obaveze Davaoca usluge su:
-    Da primi nalog Klijenta za sastavljanje ponude za konkuretnu javnu nabavku po izboru klijenta;
-    Da izvrši analizu konkretne dokumentacije i da za Klijenta sastavi listu obaveznih i dodatnih uslova, te da mu napravi listu dokaza kojima dokazuje ispunjenost tih uslova;
-    Da od Klijenta primi dokumentaciju, i da je složi u ponudu
-    Da pouči Klijenta o eventualnim nepravilnostima u dokumentaciji koje je zapazio;
-    Da za Klijenta uveže i upakuje svu dokumentaciju u ponudu.

Otvaranje ponuda
Obaveze Davaoca usluge su:
-    Da primi nalog Klijenta za izlazak na otvaranje ponuda u njegovo ime i za njegov račun;
-    Da od Klijenta primi ovlašćenje za aktivno zastupanje u postupku otvaranja ponuda;
-    Da na otvaranju ponuda aktivno štiti prava Klijenta;
-    Da za Klijenta preuzme Zapisnik sa otvaranja ponuda
-    Da po završetku postupka otvaranja ponuda sastavi izveštaj za Klijenta i dostavi mu ga u pisanoj formi.

Zaštita prava
Obaveze Davaoca usluge su:
-    Da primi nalog Klijenta za za otpočinjanje postupka zaštite prava u konkretnoj javnoj nabavci;
-    Da Klijenta upozori da li je postupak zaštite prava blagovremen;
-    Da u zavisnosti od faze postupka izvrši uvid u konkursnu dokumentaciju, odnosno u ponude drugih ponuđača i utvrdi osnovanost eventualnog zahteva za zaštitu prava;
-    Da Klijenta upozna sa osnovanošću postupka zaštite prava;
-       Da prosledi Klijentu zvanična uputstva o uplati takse objavljenih na sajtu Republičke komisije za zaštitu prava ponuđača u postupcima javnih nabavki: http://kjn.rs/
-    Da od Klijenta primi Ovlašćenje za podnošenje zahteva za zaštitu prava;
-    Da napiše i podnese zahtev za zaštitu prava kako naručiocu, tako i svim zainteresovanim licima u skladu sa propisima;
-    Da vrši korespodenciju sa Republičkom komisijom za zaštitu prava u postupcima javnih nabavki;
-    Da obavesti Klijenta o ishodu uloženih pravnih sredstava.

Seminari
Obaveze Davaoca usluge su:
-    Da primi prijavu Klijenta za konkretan seminar iz rasporeda Seminara koji Davalac usluge objavi;
-    Da Klijentu obezbedi mesto za učešće na seminaru u skladu sa pravilima za konkretan seminar;
-    Da Klijentu izda potvrdu o odslušanom seminaru.
Vebinari
Obaveze Davaoca usluge su:
-         Da primi prijavu Klijenta za konkretan vebinar iz rasporeda Vebinara koji Davalac usluge objavi;
-          Da Klijentu obezbedi mesto za učešće na vebinaru u skladu sa pravilima za konkretan vebinar;
-         Da otkloni sve tehničke nedostatke u svojoj nadležnosti, kako bi omogućio nesmetani pristup platformi za praćenje vebinara, putem browsera i programa koji su u uobičajnoj upotrebi, a koje je u ponudi za vebinar Davalac usluge naveo.

Škola javnih nabavki
Obaveze Davaoca usluge su:
-    Da primi prijavu Klijenta za Školu javnih nabavki u terminu po izboru Klijenta, a u skladu sa objavljenim terminima od strane Davaoca usluge;
-    Da Klijentu obezbedi mesto za pohađanje Škole javnih nabavki;
-    Da Klijentu izda sertifikat o odslušanim časovima Škole javnih nabavki.

Trening u prostorijama Klijenta (In house trening)
Obaveze Davaoca usluge su:
-    Da primi prijavu Klijenta za održavanje In house treninga u terminu odabranom u skladu sa raspoloživim terminima Klijenta i Davaoca usluge;
-    Da u prostorijama Klijenta održi In house trening za najviše 3 polaznika;
-    Da polaznicima In house treninga izda potvrdu o izvršenoj obuci.

Časopsis Javne nabavke
Obaveze Davaoca usluge su:
-    Da primi prijavu Klijenta za pretplatu na Časopis Javne nabavke;
-    Da dostavi Klijentu svaki izdati broj Časopisa Javne nabavke u skladu sa planom izdavanja Časopisa Javne nabavke;
-    Da dostavi Klijentu vanredna izdanja Časopisa Javne nabavke.

Bilten Javne nabavke (Newsletter)
Obaveze Davaoca usluge su:
-    Da primi prijavu Klijenta za Newsletter;
-    Da dostavi Klijentu svaki izdati Newsletter;
-    Da dostavi Klijentu vanredna izdanja Newsletter -a.

III ODRICANjE ODGOVORNOSTI

Davalac usluge je odgovoran za štetu samo u slučaju namerne odnosno grube nepažnje koja se može dokazati u skladu sa Zakonom kojim se reguliše naknada štete.
Davalac usluge nije i ne može biti odgovoran za propuste trećih lica u objavljivanju javnih nabavki i ostalih obaveštenja u vezi sa javnim nabavkama kao i za postupke naručioca prilikom obavjljivanja tendera, na otvaranju ponuda, prilikom stručne ocene ponuda kao i prilikom donošenja odluke o dodeli ugovora. Za zakonitost ovih procedura odgovara isključivo pravno lice koje ih sprovodi.
Davalac usluge ne snosi odgovornost za radnje korisnika koje su suprotne od uputstava koja su data Korisniku, kao i radnje svih trećih lica u vezi sa istim.
Davalac usluge ne određuje i ne definiše iznose republičkih taksi i u vezi sa tim ne vrši provere uplaćenih iznosa, te ne snosi odgovornost u vezi sa eventualnim propustima, greškama i štetom nastalom u vezi sa istim.
Davalac usluge ne može snositi odgovornost za promenu zakonske regulative u oblasti javnih nabavki.
Davalac usluge odriče odgovornost za nepostupanje državnih organa u skladu sa rokovima datim u relevantnim propisima.
Davalac usluge ne snosi odgovornost za propuste Klijenta u vezi sa dostavljanjem dokumentacije, informacija i uopšte njegovom blagovremenošću, formiranje i način formiranja cene od strane Klijenta, netačnost podataka koje mu je Klijent dostavio.
Davalac usluga ne snosi odgovornost za štetu nastalu radnjama Klijenta za vreme trajanja seminara, vebinara i In house treninga, kao i za izostajanje u zakazanom terminu, iz razloga koji su na strani Klijenta i s tim u vezi ne vrši povraćaj iznosa kotizacije, osim u slučajevima blagovremenog obaveštavanja od strane Klijenta, u iznosu navedenom u fakturi.
Davalac usluge strogo odriče odgovornost za potencijalnu neostvarenu dobit, ostvareni gubitak ili bilo kakvu drugu posrednu ili posledičnu štetu ili narušavanje poslovnog ugleda Klijenta.

IV PRAVA, OBAVEZE I ODGOVORNOSTI KLIJENTA

1.    Prava Klijenta
Prava Klijenta se menjaju u zavisnosti od tipa usluga koje je ugovorio. Takođe, prava Klijenta mogu varirati u zavisnosti od trenutno važeće ponude.

Analiza konkursne dokumentacije
Prava Klijenta su:
-    Da izda nalog za vršenje analize konkretne konukrsne dokumentacije, isključivo za objavljenu javnu nabavku;
-    Da primi listu dokumenata koja su mu potrebna za učestvovanje na konkretnoj javnoj nabavci, sa poukom gde ista može pribaviti;
-    Da bude poučen o tome koje obavezne i dodatne uslove mora ispunjavati da bi učestvovao na konkretnoj javnoj nabavci;
-    Da bude upozoren ukoliko Davalac usluge primeti izvesne nezakonitosti u konkursnoj dokumentaciji koju analizira po njegovom nalogu.

Provera ponude
Prava Klijenta su:
-    Da izda nalog za vršenje provere konkretne ponude koju Davaocu usluge dostavi na uvid;
-    Da njegova ponuda bude usklađena kako sa relevantnim propisima, tako i sa konkursnom dokumentacijom;
-    Da mu bude ukazano na sve propuste koje je Davalac usluge uočio;
-    Da bude poučen o tome kako uočene propuste da ispravi;
-    Da za dobije pisani izveštaj o učinjenom.

Sastavljanje ponude
Prava Klijenta su:
-    Da izda nalog za sastavljanje ponude za konkuretnu javnu nabavku;
-    Da od Davaoca usluge dobije listu obaveznih i dodatnih uslova, te da dobije listu dokaza kojima dokazuje ispunjenost tih uslova;
-    Da bude poučen o eventualnim nepravilnostima u dokumentaciji koje je Davalac usluge zapazio;
-    Da njegova ponuda bude uvezana, upakovana u skladu sa zakonom i bude predata naručiocu.

Otvaranje ponuda
Prava Klijenta su:
-    Da izda nalog za izlazak na otvaranje ponuda u njegovo ime i za njegov račun;
-    Da na otvaranju ponuda njegova prava budu aktivno štićena;
-    Da od Davaoca usluge dobije Zapisnik sa otvaranja ponuda;
-    Da po završetku postupka otvaranja ponuda dobije izveštaj od Davaoca usluge u pisanoj formi.

Zaštita prava
Prava Klijenta su:
-    Da izda nalog za otpočinjanje postupka zaštite prava u konkretnoj javnoj nabavci;
-    Da bude upozoren na blagovremenost postupak zaštite prava;
-    Da u zavisnosti od faze postupka za njega bude izvršen uvid u konkursnu dokumentaciju, odnosno u ponude drugih ponuđača i utvrđena osnovanost eventualnog zahteva za zaštitu prava;
-    Da bude upoznat sa osnovanošću postupka zaštite prava;
-    Da u njegovo ime i za njegov račun bude napisan i podnet zahtev za zaštitu prava kako naručiocu, tako i svim zainteresovanim licima u skladu sa propisima;
-    Da se njegovo ime i za njegov račun vrši korespodencija sa Republičkom komisijom za zaštitu prava u postupcima javnih nabavki;
-    Da bude obavešten o ishodu uloženih pravnih sredstava.

Seminari
Prava Klijenta su:
-    Da dostavi prijavu za konkretan seminar iz rasporeda Seminara koji Davalac usluge objavi;
-    Da ima obezbeđeno mesto za učešće na seminaru u skladu sa pravilima za konkretan seminar;
-    Da dobije potvrdu o odslušanom seminaru.

Vebinar:
Prava klijenta su:
-          Da dostavi prijavu za konretan vebinar iz rasporeda Vebinara koji Davalac usluge objavi;
-          Da ima obezbeđen pristup platformi u skladu sa uputstvima dobijenim pri prijavi, kao i nesmetanu mogućnost audio- vizuelnog sadržaja na platformi, u skladu sa uputstvima dobijenim pri prijavi.

Škola javnih nabavki
Prava Klijenta su:
-    Da dostavi prijavu za Školu javnih nabavki u terminu po izboru, a u skladu sa objavljenim terminima od strane Davaoca usluge;
-    Da ima obezbeđeno mesto za pohađanje Škole javnih nabavki;
-    Da dobije sertifikat o odslušanim časovima Škole javnih nabavki.

Trening u prostorijama Klijenta (In house trening)
Prava Klijenta su:
-    Da dostavi prijavu za održavanje In house treninga u terminu odabranom u skladu sa raspoloživim terminima Klijenta i Davaoca usluge;
-    Da u njegovim prostorijama bude održan In house trening za najviše 3 polaznika;
-    Da polaznici In house treninga dobiju potvrdu o izvršenoj obuci.

Čaopsis Javne nabavke
Prava Klijenta su:
-    Da dostavi prijavu za pretplatu na Časopis Javne nabavke;
-    Da primi svaki izdati broj Časopisa Javne nabavke u skladu sa planom izdavanja Časopisa Javne nabavke;
-    Da primi vanredna izdanja Časopisa Javne nabavke.

Bilten Javne nabavke (Newsletter)
Prava Klijenta su:
-    Da dostavi prijavu za Newsletter;
-    Da primi svaki izdati Newsletter;
-    Da primi vanredna izdanja Newsletter-a.

2.    Obaveze Klijenta
U poslovnom odnosu sa Davaocem usluge, Klijent ima sledeće obaveze:
-    Uvek kada je to potrebno, Davaocu usluge dostavi ovlašćenje / punomoćje za zastupanje u konkretnom postupku, kako bi rad Davaoca usluge bio punovažan;
-    O svom trošku uplati sve takse Republičkom budžetu koje su neophodne za sprovođenje postupka;
-    Da Davaocu usluge stavi na uvid sva neophodna dokumenta, odnosno da ga upozna sa istinitim činjeničnim stanjem vezanim za sve postupke koji se sprovode;
-    Da Davaocu usluge obezbedi sve ponude, izveštaje, obračune, analize, stručna mišljenja, organizacione planove, izveštaje o radu, nacrte, proračune, crteže, medije i slično, a koji mogu biti od značaja za izvršenje ugovorenog posla;
-    Plaća naknadu za izvršene usluge shodno dinamici i ugovorenom načinu plaćanja;
-    Obavesti Davaoca usluge o svim promenama koje su značajne ili mogu biti od značaja za izvršenje Ugovora kao što su: promena e-mail adrese, statusne promene, pokretanje stečajnog ili likvidacionog postupka nad Klijentom u toku trajanja Ugovora, kao i sve druge promene koje imaju ili mogu imati direktan ili indirektan uticaj na izvršenje Ugovora;
-    Obezbedi adekvatne tehničke uslove za nesmetano korišćenje usluga koje su predmet ovog Ugovora (Internet konekcija, Internet pretraživač, e-mail klijent);
-    Klijent je upoznat sa tim da ugovorene usluge, može koristiti isključivo u svoje ime i za svoj račun, bez mogućnosti prenošenja prava korišćenja usluge/a na treća lica po bilo kom osnovu i/ili omogućavanja trećim licima korišćenje usluga, a koje su Klijentu dostupne;

V UGOVORNI ODNOS

Ugovor između Davaoca usluge i Klijenta se zaključuje za svaki konkretan posao i smatraće se zaključenim davanjem pisanog pristanka Klijenta putem maila ili na drugi pisani način i trajaće sve do okončanja posla.
Angažovanje Instituta koje podrazumeva davanje ovlašćenja/ punomoćja u skladu sa odredbama Zakona o javnim nabavkama i drugih pratećih akata koji se supsidijarno primenjuju, odnosi se samo i isključivo na Instituta.
Svako angažovanje trećih, eksternih lica, povodom konkretnog posla ne podrazumeva zasnivanje ugovornog odnosa sa istim.
Za situacije u kojima je neophodno angažovanje punomoćnika iz reda advokata, Klijent je u obavezi da izda ovlašćenje/punomoćje koje se odnosi na Institut i advokata, pri čemu je angažovanje advokata formalno pravne prirode i proizilazi iz odredbi Zakona o opštem upravnom postupku i Zakona o javnim nabavkama i ne podrazumeva rad i angažovanje advokata na konkretnom poslu, troškove prema advokatu i odgovornost advokata.
Ukoliko je Davalac usluge odredio pakete usluga, ugovorni odnos se zaključuje na godinu dana.
Ugovor između Davaoca usluge i Klijenta se ne može otkazati pre okončanja pružanja usluge za koju je zaključen.
Ukoliko Klijent ima nameru da zaključen ugovor raskine pre okončanja pružanja ugovorene usluge, dužan je da Davaocu usluge o tome dostavi pisano obaveštenje minimum 5 (pet) dana pre dana nameravanog otkaza i da mu nadoknadi sve troškove koje je imao u vezi sa pružanjem usluge.
Troškovi će Klijentu biti prikazani na posebnom obrascu koji izdaje Davalac usluge.  
Ugovor u celini ili bilo koje pravo ili obaveza po ovom Ugovoru se ne mogu preneti na treće lice bez prethodne pisane saglasnosti Davaoca usluge.
Ugovor stupa na snagu danom zaključenja, a primenjuje se od prvog narednog radnog dana od dana zaključenja Ugovora.

VI POLITIKA PLAĆANjA

1.    Cena paketa, odnosno naknada za usluge na koje je korisnik pretplaćen određuje se Ugovorom u skladu sa trenutno važećim cenovnikom.
2.    Naknada za korišćenje paketa se plaća jednom mesečno.
3.    Davalac usluge izdaje račun za pružene usluge poslednjeg dana u mesecu, za taj mesec.
4.    Sve uplate se vrše prema datoj dinamici u punom iznosu naznačenom na predračunu ili računu na tekući račun Davaoca usluge broj: 265-3310310002000-71 koji se vodi kod Raiffeisen banka a.d. Beograd, odnosno, 375-0000000005906-37 Api bank a.d.Beograd.

VII ZAVRŠNE ODREDBE

1.    Opšti uslovi poslovanja stupaju na snagu 15 dana od dana objavljivanja na internet stranici Davaoca usluge


U Beogradu,
01.01.2020.